RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

W Centrum Zdrowia i Urody Maxxmed dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych oraz przejrzyste procesy ich przetwarzania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Zdrowia i Urody Maxxmed Filip Stoma, z siedzibą w 20-080 Lublin, ul. Niecała 15, NIP: 9462202381, REGON: 060307186, zwane dalej Administratorem.

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Niecała 15, 20-080 Lublin, bądź za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@maxxmed.pl.

Administrator pozyskuje dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej zgodnie z wolą pacjenta. Wykorzystywane są one w procesie rejestracji pacjenta do danego specjalisty, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wystawiania rachunków (faktur) za odpłatnie udzielone świadczenia zdrowotne.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. C rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. Z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

W razie nawiązania z Administratorem kontaktu przez formularz kontaktowy na stronie www.maxxmed.pl, zawarte w wiadomości dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres e-mail), są przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do udzielanie odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jest ono niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

W czasie rejestracji pacjenta Administrator pozyskuje następujące dane osobowe: imiona i nazwisko pacjenta, numer PESEL, adres zamieszkania, numery telefonów kontaktowych, serię i numer dowodu osobistego, adres e-mail oraz ogólną informację o problemie zdrowotnym związaną z rejestracją do konkretnego specjalisty. Dane te są niezbędne do realizacji umowy i zapewnienia opieki zdrowotnej, a ich niepodanie uniemożliwi wykonanie usługi medycznej.

W czasie wizyty u specjalisty gromadzone są szczegółowe informacje dotyczące stanu zdrowia lub choroby pacjenta oraz procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji. Podstawą prawą przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Dane te przechowywane są co do zasady przez okres 20 lat – zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318). Po upływie ustawowego okresu dokumentacja medyczna jest niszczona, chyba że pacjent (jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona) wystąpił o jej wydanie.

Dane osobowe nie są poddawane profilowaniu.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.